درباره ما

نیاز به همزیستی و زندگی متعالی بشر امروز، از مهمترین نیازهائی است که همه افراد و جوامع تخصصی و حرفه ای، دولتها، سازمان های مردم نهاد و همچنین جامعه بین المللی باید تلاش برای تامین آن را سرلوحه کار خود قرار دهند. چراکه در وضعیت معاصر، جهان شاهد جدی ترین تهدیدهائی است که صلح، عدالت و آرامش بشر را در معرض خطر قرار داده است. شناخت انواع تهدیدهای موجود و علل و زمینه های وقوع آنها و همچنین راهکارهای تامین صلح و عدالت در جهان، امری است که با بررسی علمی، روحیه نوعدوستی و احساس مسئولیت اجتماعی و حرفه ای محقق خواهد شد.

تلاش مشترک برای تعریف جامع از صلح و تعیین لوازم حیات متعالی نوع بشر، امری اولویت دار و ضروری است. در واقع، کارسازی و کارآئی اندیشه صلح در دنیای معاصر، مستلزم همگرائی و همه جانبه نگری است که در سیاق آن، نگرش های هنجاری (حقوق، اخلاق و دین) با تدقیق در جنبه های معرفتی، هستی شناختی و انسان شناسانه قادر گردد ضمن آسیب یابی در وضعیت روابط اجتماعی و مناسبات بین المللی معاصر، دورنمائی روشن از حیات قاعده مند را به روی بشر بگشاید.

در راستای پیشبرد صلح عادلانه و پرداختن نو به ترسیم منظومه صلح خواهی مبتنی بر کرامت انسانی و عدالت جهانی، مجمع جهانی صلح اسلامی به عنوان یک سازمان غیردولتی بین المللی بر اساس مقررات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 تاسیس گردید. این مجمع با درنظر گرفتن مبانی و مولفه های صلح در دنیای معاصر و سیر تحول و پیشینه اندیشه های مربوط به آن، با طراحی بنیادهای نظری و تعمیق جنبه های عملی «صلح عادلانه» متکی بر ارزش های انسانی، دینی، اخلاقی و فرهنگی بشر و با تاکید بر لزوم ترسیم مسیر تعالی انسان در مناسبات انسانی همگرا، متقابل و مبتنی بر همبستگی، مسیر و رویکردی نو به صلح گشوده و در تلاش است با چنین رهیافتی منبعث از ادیان الهی و منطق مبتنی بر خرد جمعی، و تمرکز بر همگرائی ادیان، تمدن ها، فرهنگ ها و ائتلاف نخبگان و سازمان های مردم نهاد، رهائی انسان امروز از بلای جنگ و ناامنی ناشی از خشونت ها را در گفتمانی مبتنی بر فلسفه و مبانی عقلی و عملی، رقم زند.