تحولات اخیر لبنان

لبنان درشرایط حساس داخلی ومنطقه ای وبین المللی قرار گرفته است .حادثه اخیر به تشدید بحران داخلی لبنان منجر شد وبا انفجار در بندر بیروت گمانها واخبار وتحلیل های مختلفی است. که در این زمینه فرضیات مختلف مطرح است .چرا که لبنان در چند دهه اخیر تنها کشور عربی بوده که دوبار اسراییل را شکست داده وارتش آهنین را که تمام اعراب را شکست داده بود را شکست داده پس رویایی اسراییل با حزب الله در لبنان مثل  مواجه امریکا با ایران است .پس این یک حمله خرابکارانه از پیش طراحی شده ازسویی آمریکا وهمپیمانان منطقه اش است چرا ترامپ اشاره ونقل قول از ژنرالهایش عنوان میدارد که این یک حمله است .ونشریات ایتالیایی و..بیان می کنند که این حمله اتمی خفیف بوده است. درواقع دوروزقبل از حادثه هواپیماهای آمریکایی گشت در بندر بیروت راداشته اند .درواقع حمله مستقیم آمریکا به شاهرگ حیاتی حزب الله وایران بوده است .آمریکابا هدف قرارداد حزب الله موجبات نارضایتی داخلی مردم لبنان را علیه حزب الله تحریک می کند و باضعیف کردن قدرت حزب الله  دنبال تقویت قدرت اسراییل واعراب درخاورمیانه می باشد.اسراییل اعلام داشته دخالتی دراین حادثه نداشته  این نشان می دهد آمریکا خود وارد جنگ مستقیم  شده است .چرا که باضعف اقتصادی که حزب الله دارد ونارضایتی داخلی وبحران امنیتی وآوارگی واستعفای دولت ونمایندگان ۱۴ مارس و...بر تحت فشار قراردادن حزب الله کمک می نماید وحزب الله هم توان جنگ ومواجه با آمریکا را ندارد نه مرز مشترک ونه توان نظامی واقتصادی و تجهیزاتی. پس استراتژی آمریکا یعنی خلاء سلاح حزب الله ومسلط شدن بر منطقه است.
البته در تصاویرمتصور است موشک به بندر بیروت شلیک وبرخورده است.بعداز این حادثه دوروز بعد رییس جمهور فرانسه وارد بیروت واز صحنه حادثه بازدید وشروطی را می گذارد مبنی بر اصلاحات ساختاری در لبنان صورت بگیرد.و۲۰ روز مهلت می دهدوقول دیگری هم می دهد کنفرانس جهانی برای کمک به لبنان را برگزار نمایید البته این قول ها مسبوق به سابقه بوده در سال ۲۰۱۸ هیچ وقت عملی نشد.
البته لبنان ازیک مشکل سیستمی داخلی رنج می برد .با شرایط اغتشاشات وحمله به وزارتخانه های که در دست حزب الله  بوده نشان از,یک توطئه از,پیش طراحی شده  را می دهد.درشرایط فعلی حزب الله باید بحران امنیت داخلی را مدیریت وکنترل کند سیاست معقول است. سلسله انفجارات خرابکارانه که ازایران شروع وچرا آخرین آن درلبنان اتفاق می افتد. این نشان می دهد لبنان به لحاظ استراتژیک ازاهمیت خاص قدرت برخورددار است.چراکه اسراییل توان رویارویی با حزب الله را ندارد.فرض دوم.بندر بیروت مرکز تنفسی حزب الله وایران بود.فرض سوم استفاده ازضعف ها که دولت لبنان وحزب الله داشته.فرض چهارم آمریکا وارد عمل شده است.

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید