ترویج خشونت ، جرم و زندگی لمپنیسم در فضای مجازی !

سراب روی آب ! در دنیای مجازی بویژه نام افزار اینستاگرام با انواع و اقسام انسان ها و پدیده ها و مسائل اجتماعی و فرهنگی و...رو برو می شویم. یکی از این مسائل قابل تامل، فعالیت های گروهی به نام"لات های مجازی" در اشکال مختلف است که در افزایش انواع جرم، ناامنی، خشونت و نقض آشکار حقوق انسانی نقش پررنگی ایفا می‌کنند . به مناسبت هفته زیست سالم ، جامعه عاری از خشونت به تحلیل کوتاهی پیرامون این عارضه اجتماعی نشسته ایم: جالب است بدانید در تاریخ ایران معاصر می توان از نوعی طبقه و قشری اجتماعی یاد کرد که با نوع گفتار و رفتار و زیستِ جهان خود پدیده ای اجتماعی را موجب شده بودند که به لوطی گری شهره بود.لوطی ها به اخلاق گرایی ، انسانیت و مرام و معرفت(بیش از حد متعارف) شناخته می شدند و در مدیریت مسائل و مشکلات مردم با قانون ، دولت ها و قدرت های رسمی همکاری می کردند و از این رو برای جامعه کارکرد مثبت داشتند. دقیقا به همین علت از جانب قدرت های متمرکز ، مردم ،بازاریان و دانشمندان و علما و...اغلب مورد پذیرش و احترام بودند؛اما با گذار اجتماعی به دوران پیشامدرن در ایران،رخداد برخی حوادث تاریخی،تغییر روش و فاز برخی لوطی ها و سپس نوعی رهاشدگی و انحراف جایگاه و نقش لوطی ها، به ناگه شاهد حذف و کمرنگ شدن برخی دسته های آنان و بعدها تغییر شکل برخی از آنان به شمایل لات ها بودیم که شباهت تغییر و دگردیسی این جریان اجتماعی به جریان تغییر منفی گروه مجاهدین به سمت انحراف و نفاق ، برایم قابل توجه بود. لات ها در ظاهر( نوع لباس و سر و شکل و حتی سیستم تشکیلاتی درونی) به لوطی ها شباهت داشتند؛ اما نرم نرمک تغییرات منفی و جدی را از درون حول طرز نگرش و رفتار اجتماعی و ...از خود بروز دادند.برخی ارزشهای لوطی های قدیم مانند مردم دوستی و کمک به حل معضلات مردم در خانواده ومحله و شهر، جای خود را به قداره کشی و قلدری و ارعاب و خشونت و رقابت با سایر لات ها و عبور از مرزهای اخلاقی و حتی اعمال خلاف برای کسب ثروت بیشتر و تعیین قلمروی حکمرانی داد.متعاقب این تغییرات، کم کم شکاف ارتباطی بین مردم،دولت ها و قدرت رسمی، بازاریان و دانشگاهیان و علما و...با این طبقه هر روز بیشتر و بیشتر شد؛در نگاه ها دچار تزلزل موقعیتی و ول شدگی جایگاهی مضاعف شدند و در نهایت این جریان به سمت جبهه معارض با مردم و دولت ها کشیده شدند و همانجا استقرار یافتند. با گذار جوامع به دوران اطلاعات و فناوری شاهد بروز و گسترش پدیده جدیدی به نام"لات های مجازی" یا "لمپنیسم مجازی"شدیم.این لات های مجازی همان خصیصه لات های واقعی را یدک می کشند اما در دنیای مجازی اعلام وجود و قدرت نمایی می کنند. در صفحات آنان نمایش ثروت زدگی(و نه صرفا رفاه)،بی اخلاقی (و نه آزادی) ،آداب رفتاری و گفتاری خاص،جنگ قلمرو ،خشونت و عربده کشی برای یکدیگر و تهدید و تحریک به نزاع بایکدیگر،دقیقا مانند همان لات های دنیای واقعی، به چشم می خورد.اینان که در حقیقت با اهداف مختلف درصدد جلب توجه هستند با اعمال خود و انتشار محتواهای خشونت گرایانه و خلاف حقوق و شآن انسانی، باعث ناآرامی اجتماعی، تهییج جوان تر ها به سمت زندگی لاتی و قلدری و خود شاخ پنداری و عربده کشی و خلافکاری و قانون گریزی و اوانگاردیسم (مانند ترویج بت )و...می‌شود و این ها همان کاری را با پیکره جامعه می کند که مواد مخدر با مغز و ذهن و روح آدمی! بسیاری از این《خود شاخ پندارها》از آن جهت که در ایران قادر به عرض اندام و اعمال خلاف قانون و خلاف منافع دولت و ملت نبودند، زندگی در کشورهای کمتر ایمنی مثل ترکیه و گرجستان ومانند آن را انتخاب می‌کنند و از سپس طریق گودِ مجازی وارد رینگ رقابت لات های مجازی می‌شوند؛که این افراد هم اغلب در حوزه صنعت بت و شرط بندی فعال بوده اند یا بعدها جذب شده اند. منافع و اقتضائات صنعت بت اتفاقا برخی از همین سوءرفتارهای لاتی را تشدید و جامعه مخاطب را با آسیب های متعدد آشکار و پنهان دست به گریبان نموده است. بعدها برخی از همین صاحبان و مبلغان کازینوهای مجازی، جهت بقا و تحقق برخی منافع فردی و گروهی خود، شروع کردند به:پل زدن با افراد و جریان های هنری و سیاسی داخل کشور (که آخرین آن کشاندن سید احمد خمینی در یک لایو اینستاگرامی بود) و حتی تبدیل شدن برخی از این افراد به اپوزیسیون. البته در بین این دسته "بت لات ها" و خود شاخ پندارها نیز انواع و اقسام گوناگونی دیده می‌شود ویکدست نیستند. شناخت دسته های آنان کمک مضاعفی است که در شرایط ضرور مرزهای رفتار را تشخیص دهیم: ۱_صاحبان و مدیران بالایی و میانی بت (مرد)و نیز صاحبان و مدیران بالایی و میانی بت (زن) که همان سبک و سیاق لاتی گری را این بار به شیوه زنانه ارائه می کنند. ۲-شاخ و شونه کش ها که بعضا در تقابل با این "بت لات ها" قد علم می کنند(واقعی یا ساختگی) اما با پیروی از همان وندالیسم یعنی سبک رفتاری لات بازی و اوباشی گری، حریف طلبی ،قداره کشی ،ایجاد رعب و ناآرامی و آشوب و خشونت زبانی و بدنی و... باعث تشدید فضای لات بازی و تنش و ناامنی در جامعه می شود. رسالت مردمی ، همراهی نکردن با فضاهای خشونت زا و التهابی این افراد، مراقبت از خود و خانواده ،آگاهی و آگاهی رسانی نسبی حول آن بدون قداره کشی و لات بازی متقابل و همچنین همکاری با نهادهای قانونی و رسمی در برخورد با این دست اسیبها است.

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید