سعیده غریب کارشناس ارشد روابط بین الملل

گردشگری پدیده ای جهانی و صنعتی اقتصادی است که بسیاری از کشورها از این راه توانسته ‏اند علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی، از مشکلاتی مانند بیکاری، پایین بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی خویش کاسته و زمینه های توسعه پایدار در کشور خود را فراهم آورند.

اشتراک در سعیده غریب  کارشناس ارشد روابط بین الملل