فاضلی :هدف نظام سلطه از آپارتاید علمی، تسلط بر منابع اقتصادی در جهان است

دکتر فاضلی استاد دانشگاه مذاهب در کنفرانس آپارتاید علمی صلح، عدالت امنیت و سلامت جهانی گفت :نظام سلطه در پی تسلط اقتصادی است تمامی ترفند ها برای دستیابی به منابع اقتصادی توسط قدرت‌های جهانی به کار گرفته می شود تا دولت‌ها و کشورها وابسته به صنایع انحصاری باشند.

وی گفت: این حرکت و هدف گذاری ضد تعاملات صلح‌آمیز و عدالت در جهان حاضر بوده و مشکلات زیادی را برای جوامع ایجاد کرده است.
وی همچنین خاطرنشان ساخت اگر ما به دنبال کسب دانش نباشیم به خصوص در علوم پزشکی و نظامی باید هر چه را آنها بخواهند از جمله عزت، شرافت و کرامت خود را تقدیم شان کنیم این تبعیض نژادی ضرر بزرگی برای جهان و به ویژه ملت اسلامی قلمداد می‌شود.
ایشان در پایان گفت: ما تبعیض نژادی علمی و غیر علمی را رد کرده و اعتقاد داریم که علم باید در خدمت به بشریت نه در دست نظام سلطه و قدرت های خاص قرار گیرد.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید