شورای حقوق بشر و راهبرد جمهوری اسلامی / فردین خرازی

زمینه ها و علل تشکیل شورای حقوق بشر و جایگزینی به جای کمیسیون حقوق بشر.

نویسنده: نوع:
Book
تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید