نقش سازمان ملل متحد و سازمان‌های منطقه‌ای در پیشگیری از جنگ / کانی پک

امنیت بین‌المللی سازمان ملل متحدصلحنگارنده در "این کتاب دیپلماسی پیش‌گیرانه موثر برای جلوگیری از تبدیل منازعات به درگیری‌های خشونت آمیز را توصیف نموده است .وی همچنین از روش‌های دراز مدت در برخورد با علل ساختاری درگیری‌ها و توسعه موسسات، به منظور ارتقای راه حل‌های عادلانه برای مشکلات مورد نظر، یاد کرده است ."نگارنده در این کتاب این واقعیت را آشکار سازد که "امن‌ترین کشورها، آنهایی هستند که بالاترین میزان امنیت انسانی را برای مردم خود فراهم می‌کنند."وی علاوه بر آن نقش سازمان ملل متحد را در پیش‌گیری از درگیری‌های مرگبار از طریق ایجاد ارتباط فعال نشان می‌دهد .کتاب در قالب سه بخش با این عناوین سامان یافته است" :درگیری‌های معاصر و صلح پایدار "، "نقش سازمان ملل متحد، سازمان‌های منطقه‌ای و سازمان‌های غیر دولتی در ارتقاء صلح پایدار "و "سازمان دهی برای صلح پایدار ."

نویسنده: نوع:
Book
تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید