انتشار شماره 2 برداشت روز - بررسی جریان عدالخواهی در جهان معاصر

گاهنامه تحلیلی « برداشت روز » با رویکرد تخصصی و تحلیلی نسبت به مسائل روز در « مجمع
جهانی صلح اسلامی » تهیه می گردد. لزوم شناخت دقیق و علمی، صادقانه و نزدیک به واقع
، نسبت به مسائل ، رویدادها و جوامع مختلف ما را برآن داشت تا به واکاوی و تحقیق و ترجمه
متون در این زمینه همت گماریم. بی شک این گونه شناخت نسبت به مسائل و رسیدن به
یک چرایی و چگونگی ایمن از آن ، نیازمند اقداماتی است که توجه و پالایش نظرات و تجربیات
نخبگان و اندیشمندان یک حوزه از مهم ترین آن هاست. از این رو گاهنامه «برداشت روز » با
ترجمه و تدوین کارهای تحقیقاتی،علمی، تحلیلی و میدانی اندیشمندان و متخصصان در حیطه
موضوع مربوطه و و سپس ارائه تحلیل و برداشت نهایی، در صدد تولید و ارائه این نگاه کامل
و جامع برآمده است؛ تاآن را درخدمت مردم، سازمان ها ، نهادها و نخبگان داخلی و خارجی
قرار دهد و گام مثبت و ارزنده ای در بازنمایی حقایق، ممانعت از ترویج برداشت های غیرواقع
و ناصحیح و اعتلای اندیشه انسانی بردارد. حمایت شما برای ما سرمایه ارزنده ای خواهد بود.
نویسنده: نوع:
Gazette
تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید