ضرورت باز تعریف مفهوم حقوق بشر

دکتر ایلگار ابراهیم اغلو الله وردیف رئیس مرکز دفاع از حقوق بومی و آزادی بیان و سردبیر روزنامه دیرلردر یادداشت اختصاصی به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی بر ضرورت باز تعریف مفهوم حقوق بشرتاکید نمود.

اگر قرار باشد حقوق بشر را تعریف کینم ابتدا بایستی در نظر داشته باشیم که هدف ما از این تعریف چیست. متاسفانه هنگامیکه اکثر مردم از حقوق بشر صحبت می کنند، موارد زیر را مد نظر دارند:

1 – حذف هر گونه محدودیت، آزدی لا ابالی گری

2 - حق اقویا در تفسیر این پدیده به دلخواه خودشان

3 – حقوق بشر مبتنی بر دیدگاهای صرفا مادیگرایانه به انسان بعنوان یک موجود

تحلیلی از حقوق بشر نشان می دهد که این پدیده بایستی از منظر کرامت انسانی مورد بررسی قرار گیرد. خداوند قادر متعال به بشر فردیت و کرامت عطا فرموده و به او امر کرده که از آن صیانت کند. حفظ این کرامت، چه درسطح فردی و یا درساحت اجتماع، ریشه در مبنای حقوق بشر دارد.

در این مورد هیچگونه الویتی برای اقویا وجود ندارد. همه برابرند.

مطمئنا ما در مورد مساوات طلبی مستجن در پرتو تصورات دکترین های چپ صحبت نمی کنیم که در آن برابری از منظر هویت تصویر می شود. البت حقوق کودک، حقوق زن، حقوق سالخوردگان، حقوق نظامیان، حقوق زندانیان، حقوق مقامات و حقوق سایر طبقات همیشه متقاوت هستند و درست نیست که به آنها از زاویه ذهنیت میانگین گرا نگاه شود.

برای تصور صحیح و اجرای درست این مقوله، ضروری است که حد مطلوب میان فضای عمومی، بستر اجتماعی، و تشخص این مفهوم، یعنی، همبستگی میان مفاهیم کرامت در جامعه بعنوان یک کل، و کرامت هر فرد، و مسئولیت دولت در دستیابی به یک حد مطلوب، را پیدا کنیم.

مهمتر از همه، لازم است که به کارکرد قدرتهای سلطه گر بعنوان عامل تعیین مولفه های حقوق بشر پایان داده شود. آنها از این مفهوم نیک بعنوان ابزاری برای فشار بر مخالفین خود د ر سراسر جهان استفاده می کنند. اما جامعه جهانی و انسانیت مترقی بایستی متحد شوند و به یک اجماع برای ارزیابی گفتمان حقوق بشر دست یابند و به ابعاد جهانشمول حقوق همه مردمان فارغ از محل اقامت، دارایی ها، و ویژگیهای نژادی، ملی، جنسیتی، و سایر صفات دست پیدا کنند.

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید