گاهنامه برداشت روز/شماره یک/نگاهی به اعتراضات تبعیض نژادی در آمریکا

گاهنامـه تحلیلـی «برداشـت روز» بـا رویکـرد تحلیلـی نسـبت بـه مسـائل روز در مجمـع جهانـی صلـح اسـلامی تهیـه مـی گـردد. لـزوم شـناخت دقیـق، صادقانـه و نزدیـک بـه واقـع ، نسـبت بـه مسـائل ، رویدادهـا و جوامـع مختلـف مـا را بـرآن داشـت تـا بـه واکاوی و تحقیـق در ایـن زمینـه همـت گماریـم. بـی شـک ایـن گونـه شـناخت نسـبت بـه مسـائل و رسـیدن بـه یـک چرایـی و چگونگـی ایمـن از آن ، نیازمنـد اقداماتـی اسـت کـه توجـه و پاالیـش نظـرات و تجربیـات نخبـگان و اندیشـمندان یـک حـوزه و جامعـه از مهـم تریـن آن هاسـت. از ایـن رو گاهنامه «برداشـت روز» بـا ترجمـه کارهـای تحقیقاتی،علمـی، تحلیلـی و میدانـی اندیشـمندان و متخصصـان در حیطـه موضـوع مربوطـه و و سـپس ارائـه تحلیـل و برداشـت نهایـی، در صـدد تولیـد و ارائـه ایـن نـگاه کامـل و جامـع برآمـده اسـت؛ تـاآن را درخدمـت مـردم، سـازمان هـا ، نهادهـا و نخبـگان داخلـی و خارجـی قـرار دهـد و گام مثبـت و ارزنـده ای در بازنمایـی حقایـق، ممانعـت از ترویـج برداشـت هـای غیرواقـع و ناصحیـح و اعتـای اندیشـه انسـانی بـردارد. حمایـت شـما بـرای مـا در مسـیر پیـش رو سـرمایه ارزنـده ای خواهـد بـود.تظاهـرات اخیـر در ایـالات مختلـف آمریـکا ماننـد سـیاتل، شـیکاگو، مینـه سـوتا و دیگـر شـهرها از ابعـاد مختلـف مـورد توجـه اندیشـمندان سراسـر جهـان قـرار گرفتـه اسـت . ایـن جنبـش اجتماعـی از منظـر تاثیرگـذاری بـر انتخابـات ریاسـت جمهـوری آمریـکا و رویدادهـای داخلـی ایـن کشـور، لـزوم بررسـی مسـاله حقـوق بشـر نمادیـن در آمریـکا ، نزدیـک شـدن شـعارهای موجـود در تظاهـرات بـه مواصـع ضـد امپریالیسـیتی و گفتمـان صلـح طلبانـه و عدالتخاهانـه مجمـع جهانـی صلـح اسـلامی و نیـز امـکان ادبیـات سـازی سیاسـی و بیـن المللـی و دیگـر زوایـا مـورد تاکیـد و اهمیـت تحلیلگـران قـرار گرفتـه اسـت. از ایـن رو ایـن شـماره برداشـت روز همزمان با 12 تیرماه روز حقوق بشر آمریکایی ، نگاهـی تحلیلـی بـه تظاهـرات ضـد تبعیـض در ایـالات متحـده داشـته اسـت.جهت دریافت فایل گاهنامه روی لینک آن در زیر کلیک بفرمایید:

پیوستاندازه
PDF icon gaahnaameh1.pdf1.95 MB
نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <strong> <b> <em> <i> <u> <br> <p>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.