تظاهرات

گاهنامـه تحلیلـی «برداشـت روز» بـا رویکـرد تحلیلـی نسـبت بـه مسـائل روز در مجمـع جهانـی صلـح اسـلامی تهیـه مـی گـردد. لـزوم شـناخت دقیـق، صادقانـه و نزدیـک بـه واقـع ، نسـبت بـه مسـائل ، رویدادهـا و جوامـع مختلـف مـا را بـرآن داشـت تـا بـه واکاوی و تحقیـق در ایـن زمینـه همـت گماریـم. بـی شـک ایـن گونـه شـناخت نسـبت بـه مسـائل و رسـیدن بـه یـک چرایـی و چگونگـی ایمـن از آن ، نیازمنـد اقداماتـی اسـت کـه توجـه و پاالیـش نظـرات و تجربیـات نخبـگان و اندیشـمندان یـک حـوزه و جامعـه از مهـم تریـن آن هاسـت.

تظاهرات‌کنندگان در پایتخت فنلاند، همزمان با ورود رئیس‌جمهور آمریکا به این شهر، اعتراض خود را به سیاست‌های ترامپ اعلام کردند.

ده ها هزار فلسطینی روز شنبه در اعتراض به جنایت تخریب خانه هایشان و قتل شهروندان فلسطینی در روستای عرعره واقع در اراضی اشغالی 1948، تظاهرات کردند.

صدها نفر از مردم یمن روز سه شنبه در شهر صنعا پایتخت این کشور در اعتراض به انفعال سازمان ملل در برابر حملات وحشیانه عربستان سعودی به یمن تظاهرات کردند.

 میلیون ها نفر از مردم شهرهای مختلف یمن در اقدامی بی سابقه درتاریخ این کشور صبح امروز (شنبه ) در حمایت از شورای عالی سیاسی یمن٬ در راهپیمایی عظیم میدان سبعین صنعا پایتخت یمن وخیابان های اطراف آن شرکت کردند.

 مردم بحرین در آستانه محاکمه شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته این کشور با برگزاری تظاهراتی بار دیگر همبستگی خود را با وی ابراز کردند.

جوانان و روحانیون کفن‌پوش بحرین در تظاهراتی در منطقه الدراز در شمال این کشور اقدامات سرکوب گرایانه رژیم آل‌خلیفه علیه شیعیان را محکوم کردند.

صدها تن از شهروندان عراقی در حمایت از شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته بحرینی، تظاهرات کرده‌اند.

مردم مناطق مختلف بحرین در اعتراض به حکم افزایش مدت حبس دبیر کل جمعیت «الوفاق» تظاهرات کردند.

صدها نفر از مسلمانان روستایی در نيويورک در اعتراض به اسلام هراسي در آمريکا تظاهرات کردند.

صفحه‌ها

اشتراک در تظاهرات