قربانیان کفریا والفوعه

اتحادیه جهانی زنان مسلمان در بیانیه ای حمله به اتوبوسهای حامل مردم مظلوم کفریا و فوعه را محکوم کرد.

اشتراک در قربانیان کفریا والفوعه