سید عبدالمجید میردامادی و آندریاس بشته

مجموعه مقالات و مباحث سومین گفت‌وگوی اسلامی - مسیحی اندیشمندان مسلمان از جمهوری اسلامی ایران با متکّلمان و حقوق‌دانان مسیحیکتاب حاضر، مجموعه مقالات و مباحث سومین گفت‌وگوی اسلامی - مسیحی اندیشمندان مسلمان از جمهوری اسلامی ایران با متکّلمان و حقوق‌دانان مسیحی است که موضوع «صلح، عدالت و عوامل بازدارنده‌ی آن در دنیای معاصر» را بررسیده‌اند. سابقه گفت‌وگوهای دینی ایرانی- اتریشی هم اینک از یک دهه فراتر رفته و آرام آرام به گفتمانی نهادینه در حوزه دینی درآمده است.

اشتراک در سید عبدالمجید میردامادی و آندریاس بشته